Tamir 0

През юни месец 2014 година на базата на Държавно унитарно предприятие /ГУП/ „Белгородски водоканал” беше извършен производствен експеримент със препарата „Байкал ЕМ1 (Тамир*)” на съоръженията за утайки на пречиствателните станции и депата за компостиране.

* Тамир – Байкал ЕМ1, във 20% по-силна концентрация.

Целта за използване на микробиологическия препарат – отстраняване на неприятни зловонни миризми от съоръженията за утайки, намаление на показателите на вредни емиссии в околната среда, подобряване на санитарно-хигиенни показатели на отпадъчните води и намаление на производственните разходи за използване на дезориращи вещества.
Препаратът е използван (с оглед на фактически възможните места за влизане с превозно вредство) като работен разтвор равномерно по повъррхността с помощта на каналоизмиваща машина под високо налягане на базата на а/м „МАЗ”. Разходът на биопрепарата за обработка на съоръженията за утайки е 1л. на 50 м3.
По време на експеримента беше извършен инструментален мониторинг върху съдържанието на замърсяващите вещества (сероводород и амоняк) в атмосферния въздух близо до опитни лагуни, резултати от замерванията (средни значения).

Резултати от изследванията на въздушната среда около опитните съоръжения за утайки

Обект Преди използване на препарата (25.06.2014) След използване на препарата (31.07.2014)
Амоняк,мг/м3 Сероводород,мг/м3 Амоняк,мг/м3 Сероводород,мг/м3
Съоръжение №5 0.00269 0.03055 0.00123 0.00167
Съоръжение №9 0.05866 0.03701 0.00293 0.00214
Съоръжение №10 0.00307 0.00243 0.00180 0.00162
Съоръжение №11 0.00385 0.00404 0.00148 0.00216

От представените резултати е видно, че близо до съоръженията за утайки, обработени с биопрепарат „Тамир”, един месец след използване на препарата, концентрацията на замърсяващите вещества намалява средно 9.0-9.75 пъти. Резултати от измерванията се потвърждават от субективни оценки и от наблюдения на специалисти и съдружници на предприятията за значително намаление на нивото на неприятна миризма от опитните съоръжения за утайки през 10-14 дена от момента на внасяне на препарата чак до пълното му изчезване след около един месец.
Също така беше направена и визуална оценка на изменението на състоянието на външния вид на съоръженията за утайки. Отбелязано е, че в съоръженията за утайки за сметка на интенсификацията на биохимичните реакции за разлагане на органични вещества на повърхността на съоръжението за утайки е напълно изчезнала плътната кора, която по-рано се е образувала на няколко места, отпадъчната вода е станала по-прозрачна, цветът ѝ се е променил от тъмно сиво до зеленикаво.

Резултати от направени физико-химични изследвания на проби на отпадъчни води преди и след използване на микробиологичен препарат „Тамир”

Резултати на КХА /количествен химичен анализ/ на водните проби в съоръженията за утайки на пречиствателна станция /ОСК/ в гр.Белгород преди и след обработката с биопрепарат „Тамир”
1.Име на абоната: ОСК – Белгород;
Анализ № :

  1. 1.Съоръжение за утайки №9 (от 30.06.14) (преди обработката)
  1. 2.Съоръжение за утайки №9 (от 03.09.14) (след обработката)
  1. 3.Съоръжение за утайки №10 (от 30.06.14) (преди обработката)
  1. 4.Съоръжение за утайки №10 (от 03.09.14) (след обработката)
  1. 5.Съоръжение за утайки №5 (от 30.06.14) (преди обработката)
  1. 6.Съоръжение за утайки №5 (от 03.09.14) (след обработката)
  1. 7.Съоръжение за утайки №11 (от 03.09.14) (след обработката)

2.По Акта за проби от „…”: няма Акт
3.Дата и време на доставката на пробите: юни-септември 2014г.
4.Дата на изпълнение на изследването: юни-септември 2014г.

Анализирани показатели Резултат КХА (промеждуточни)
Съоръжение за утайки №9 Съоръжение за утайки №10 Съоръжение за утайки №5 Съоръжение за утайки №11
Преди обраб. След обраб. Преди обраб. След обраб. Преди обраб. След обраб. След обраб.
1 Амонячни йони, мг/дм3 662.30 217.90 828.90 384.60 71.50 366.70 263.40
2 Нитритни йони, мг/дм3 2.5 1.35 5.3 0.42 0.87 0.22
3 Нитритни йони, мг/дм3 3.7 19.1 2.0 11.5 22.1 16.70
4 ХПК/Хим.потребност от О2/, мг/дм3 1600.0 671.0 3400 420 764.0 442.0 1042.0
5 Неразтворени вещества мг/дм3 793.0 325.0 1613 141 339.0 283.0 705.0
6 Остатък след изпичане, мг/дм3 451.0 127.0 480.0 61.0 173.0 92.0 291.0
7 Загуби при изпичане, мг/дм3 342.0 198.0 1133 80 166.0 191.0 414.00
8 Сух остатък, мг/дм3 2267.0 926.0 1245.0 959.0 1135.0
9 Величина pH (в ед. pH) 7.88 8.17 7.46 7.84 8.18 8.28 8.31
10 Фосфати, мг/дм3 37.20 29.07 91.60 67.44 12.94 16.94 32.56
11 Хлориди, мг/дм3 217.4 162.6 165.3 191.8 228.38
12 Сулфати, мг/дм3 107.4 106.8 32.5 43.8 63.6 57.0 129.0
13 Желязо общ., мг/дм3 11.50 14.68 9.90 6.63 2.92 3.44 19.54
14 Цинк, мг/дм3 1.10 0.026 0.79 <0.005 0.009 <0.005 0.088
15 Сулфиди, мг/дм3 0.0730 1.04 0.0036 0.0070 0.038
16 АПАВ/анионните повърхностноактивни вещества/, мг/дм3 0.22 1.34 0.093 0.33
17 КПАВ/катионни повърхностноактивни вещества, мг/дм3 1.42 0.36 2.07 1.05
18 Никел, мг/дм3 <0.01 0.18 <0.01 <0.01
19 Хром, мг/дм3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
20 Мед, мг/дм3 0.025 0.013 0.015 0.026
21 Феноли общ., мг/дм3 0.058 0.185 0.075 0.056
22 Токсичност ток ток ток ток ток ток ток
23 Нефт, мг/дм3 <0.05 0.13 0.11 <0.05
24 Мазнини, мг/дм3 4.20 6.23 2.47 7.65

Изготвил: инжинер-химик ( подпис) Н.В.Левченко
Началник ИЛКВ: ( подпис) Л.И.Синюк
05.09.2014г.
От представените данни се вижда, че при еднократно използване на препарата „Тамир” в рамките на два месеца в хода на експеримента се отчита подобряване на характеристиките на отпадъчните води. Така се наблюдава намаляване на:

 • ХПК /химично потребление на кислород/ с 42.1% в Съоръжението за утайки №5 и с 58.1% и 87.6% в Съоръженията за утайки №9 и №10; т.е. средно с 62.6%;
 • Амонячни йони и нитритни йони средно с 60.4% и 69%;
 • Неразтворени вещества с 55,6%;
 • Фосфати – с 21.9% и с 26.4% в Съоръжението за утайки №9 и №10 – съответно;
 • Цинк – с 80.5% средно.

В рамките на извършения експеримент през септември 2014г., 2 месеца след прилагането на препарата „Тамир” бяха направени и микробиологически, а също така и паразитологически изследвания върху образци на отпадъчни води от опитните Съоръжения за утайки във ФБУЗ „Център на хигиена и епидемиология в Белгородска област” Акредитован екпериментален лабораторен център (Рег.№ РОСС RU.0001.510129 oт 05.10.2011г). Според резултатите на тези изследвания, образците на отпадъчните води от две Съоръжения за утайки (№6 и №11) от общо четири, напълно отговарят на СанПиН 2.1.5.980-00 „Хигиенни изисквания към опазването на повърхностните води”. Образците от съоръжението за утайки №10 напълно отговарят на изискванията за паразитологични показатели и не отговарят на микробиологичните показатели само по съдържанието на общи колиформни бактерии. Пробата от съоръжение за утайки №9 не отговаря на тези изисквания и е възможно това да е свързано с факта, че там е бил използван експериментален препарат „Тамир” и процесите на микробиологично пречистване към момента на получаване на резултата са излязли не напълно удовлетворителни. Не е изключено на резултатите да е повлияло и това, че в това Съоръжение периодично са постъпвали нови отпадъчни води.

Резултати от използване на биопрепарат „Тамир” за депо за компостиране на отпадъчни води.

Целта за използване на микробиологичния препарат – изучаване на възможностите за получаване на биоорганични торове от дъждовни отпадъчни води (ДОВ) чрез ускорено микробно компостиране, намаляване на показателите на вредни емисии в околната среда (сероводород и амоняк), подобряване на санитарно-хигиеничните показатели.

Обработка на опитна партида на дъждовни отпадъчни води (ДОВ) с препарат „Тамир” в депо №1.

Метод на извършване на експеримента:
26.06.2014г. Подбор на контролна проба №1 от партидата на дъждовни отпадъчни води в депо за компостиране №1.
01.07.2014г. Прилагане на препарата. 10 туби от препарата „Байкал ЕМ1 (Тамир)” (230 л.) бяха разтворени в 4000л. вода в резервоар с обем 8 м3 на каналоизмиваща машина на базата на а/м ”МАЗ”. Получения работен разтвор беше равномерно разпределен върху повърхността на партидата на ОСВ — дъждовни отпадъчни води с обем 1150 м3 в депо за компостиране №1.
28.08.2014г. Подбор на контролната проба №2 от партидата на дъждовни отпадъчни води в депо за компостиране №1 (аналогично на т.1), обработено с биопрепарат „Тамир”.
Срокът на експеримента е 60 дни.
Изследванията от физико-химични показатели на пробите на отпадъчни води преди и след използване на микробиологичен препарат „Тамир” бяха изпълнени от Изпитателна лаборатория за агрохимическо обслужване на селскостопанско производство ФГБУ „Център на агрохимична служба „Белгородски” (Рег.№ РОСС RU.0001.514760 oт 04.03.2014г.)
Изследванията от санитарно-хигиенични показатели на проби на отпадъчните води преди и след използване на микробиологичен препарат „Тамир” бяха изпълнени от ФБУЗ „Център на хигиена и епидемиология в Белгородска област” Акредитован лабораторен център за опити (Рег.№ РОСС RU.0001.510129 oт 05.10.2011г.).
По време на експеримента беше извършен инструментален мониторинг върху съдържанието на замърсяващите вещества (сероводород и амоняк) в атмосферния въздух близо до депото за компостиране.

Резултати от изследването на въздушната среда около депото за компостиране

Обект Преди използване на препарата (25.06.2014) След използване на препарата (31.07.2014)
Амоняк,мг/м3 Сероводород,мг/м3 Амоняк,мг/м3 Сероводород,мг/м3
Бетонно депо за компостиране №1, напълнявано от дъждовни отпадъчни води 0.0176 0.0143 0 0
0.0115 0.0113 0 0
0.0954 0.0827 0 0.00115
0.00248 0.00686 0 0
0.00522 0.0104 0.0152 0
0.00663 0.00692 0.0101 0

Анализът на представените резултати показва, че при еднократно използване на микробиологичен препарат „Тамир” близо до депо за компостиране на ДОВ, след един месец възниква намаляване на показателите на съдържанието на амоняк в атмосферния въздух средно 5.48 пъти и сероводород – 115 пъти съответно.
Следователно, при използване на препарата в пречиствателни станции ГУП Белгородска област „Белгородски водоканал” се отбелязва следното:

 • В рамките на един месец значително беше намалено отделянето на неприятна специфична миризма близо до съоръженията за утайки и депата за компостиране на ДОВ, концентрацията на амоняка и сероводорода в атмосферния въздух беше намалена 5,48-9,75 пъти.
 • Кората върху повърхността на съоръжението за утайки на пречиствателната станция беше втечнена, а пропускливостта ѝ на атмосферен кослород се е увеличила.
 • Отпадъчната вода е по-прозрачна, цветът ѝ се е променил от тъмно сив в зеленикав.
 • Има подобрение за показателите на отпадъчните води, средно се е намалило ХПК с 62.6%, съдържанието на цинк – с 80.5%, амонякови йони и нитратни йони – с 60.4% и 69% съответно, неразтворени вещества – с 55.6%, фосфати – с 24.15%.
 • В образците от ДОВ след 2 месеца съдържанието на органични вещества и общия азот се е увеличило повече от 5.5 пъти, общия фосфат – 12 пъти, калций общия калий – 11 пъти и 3,7 пъти съответно.

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!