produkt-polyana

«Байкал ЕМ-1»

«Байкал ЕМ-1» е концентрат под формата на течност, в който са отгледани повече от 80 штама на лидиращи анабиотични (полезни) микроорганизми, в действителност обитаващи в почвата. Препаратът не съ­ държа генно модифицирани микроорганизми. Специалното на ЕМ-препарата е това, че той включва устойчивата асоциация както на аеробни, така и на анаеробни микроорганизми. Всички те, независимо от разликата на условията на тяхната жизнедеятелност, съсъществуват в една обща среда в режим на активния взаимообмен на източниците на хранене, когато продуктите на жизнедеятелността на едната група служат като храна за другата, при което се случва акумулация на позитивните свойства на обединените микроорганизми.
Съставът на подбрани микроорганизми включва фотосинтезиращи, азотофиксиращи, млечно-кисели бактерии, дрожди, актиномицети, ферментиращи гъбички и техните метаболитни продукти.
Когато попадат в почвата, горепосочените микроорганизми стимулират местната сапрофитна микрофлора, която преработва органичните вещества в леснодостъпна и лесносмилаема форма за растенията. Това създава различни физиологично активни вещества ензими, аминокиселини, витамини, минерални торове и др., които имат както пряко, така и непряко положително влияние върху растежа и развитието на растенията, а също така изпълняват целия спектър от функциите за защитата на растенията от болести и подобряване на почвата.
Тъй като по-голямата част от земата е «болна», в нея преобладават патогенните «лидери». Когато се използва препарата «Байкал ЕМ-1», започва радикално въздействие върху биоценоза на почвата, което подтиска патогенната микрофлора. В резултат на което се осъществява настройка на основната маса на микроорганизмите към регенерация (възстановяване), а на самата почва се увеличава продуктивната сила. Почвата се подлага на «лечение». Такава почва в рамките на 3—5 години на практика напълно си възстановява най- високото си естествено плодородие без да се прилагат химически торове и пестициди.
При минимални трудови и физически усилия от такива почви вече могат да се събират максимално възможни реколти с най-високо качество!

Предимствата на препарата «Байкал ЕМ-1»:

• Осигурява естествената проницаемост на водата и въздуха в плодородния слой на почвата на дълбочина 60-80 см.
• Няколкократно ускорява npoцесите на образуване на хумуса (ако 3 години се използва ЕМ-препарата, дебелината на хумусосъдържащия слой се увеличава 2-3 пъти, а органичните
вещества се превръщат в ЕМ-компост само за 2-3 седмици!).
• Повишава температурата на почвата с 2-5 °С, което стимулира образуване на корените, кълняемостта, цъфтежа и количеството плодове (реколтата идва по-рано с 10-15 дни).
• Подпомага за показателите на реколтата (зеленчуковите култури 2-5 пъти, зърно и фураж — с 10-50 %. При цветни култури значително се увеличава количеството на стъблата
на цветята и размерите им).
• Подобрява показатели на вкуса и качеството на плодовете (дава по-високо съдържание на витамини, каротин, нишесте, протеини и т. н.; морковът по своите лечебни качества се доближава до женшен).
• Помага за намаляване на съдържанието на нитрати в зеленчуци и плодове 4-5 пъти.
• Значително повишава устойчивостта на растенията към болести и вредители, както и към неблагоприятни природни фактори, като суша и студ (честотата на гъбичните и бактериалните заболявания се намалява с 50-60 %.)
• Дава възможност да се отглежда една и съща култура на същото място няколко сезона наред без да се сменя почвата (това е особено актуално за оранжерейно производство).
• Помага за неутрализацията на солите на тежките метали до безо­ пасното за човека състояние.
• Помага за отглеждане на здрава, екологически чиста селско­ стопанска продукция и цветя с по-дълъг срок на съ­ хранение (отрязаните рози запазват цяла седмица свежия си вид, а
картофите могат да се съхраняват в продъжение на години!).
• Дава възможност да получаваме конкурентна продукция с по- високи потребителски качества и цена (цените на продуктите, произведени с исползване на ЕМ-технологии, в чужбина
десетки пъти надвишава цената на продукцията, която е произве­ дена по стандартен агрохимически начин).

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!